مشاوره‌ی رایگان ولدشاپ
جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ (GMAW)

جوشکاری قوسی با گاز محافظ (GMAW) که به جوشکاری CO2 نیز معروف است، بسته به نوع گاز مصرفی در این فرآیند که گاز خنثی باشد، “MIG” و یا در این فرآیند از گازهای فعال استفاده شود، “MAG” نیز نامیده می شود. در این جوشکاری قوس الکتریکی میان الکترود مصرفی و قطعه کار تشکیل می شود. […]