مشاوره‌ی رایگان ولدشاپ

سیم جوش های توپودری

سیم جوش های توپودری

نام کالا (آما)DIN 8555AWS/ASME SFA 5.20AWS/ASME SFA 5.18AWS/ASME SFA 5.29AWS/ASME SFA 5.28EN 758EN 12535
AMA 200FE71 T1 MJT 42 3 PM 1 H5
AMA 205FE71 T5 for 1.2 mm E70 T5 for 1.6 mmT 42 5 B M 1 H5 T 42 5 B C 1 H5
AMA 210ME70 C 6M H4
AMA 300ME81 T5 G H4T 46 6 Mn 1 Ni 1 MMH5
AMA 305ME81 T5 B2
AMA 310ME91 T5 K2T55 5 1.5NiMo MM1-H5
AMA 315ME111 T5 K3E100 C G M H4T695 Mn2NiMo MM1-H5
AMA F154MSG 6-40
AMA F156MSG 6-55
AMA F158MSG 6-60
AMA MC56MSG 6-55