مشاوره‌ی رایگان ولدشاپ

الکترودهای روکش دار

الکترودهای روتیلی

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.1DIN 1913EN 499ISO 2560
AMA 1008AE 7014---
AMA 1303CE 6019-E 38 0 RC 11-
AMA 1531E 6013E 43 43 RR (B) 7E 38 2 RB 12E 38 2 RB 12
AMA 2000E 6013E 43 22 R (C) 3E 380 RC 11E 380 RC 11
AMA 2000AE 6013E 51 22 RR 6E 420 RR12E 380 RR 11
AMA 23AKE 6013E 43 22 R (C) 3E 380 RC 11E 380 RC 11
AMA MK14E 6013E 43 33 R (C) 3E 380 RC 11
AMA PLE 6013E 43 22 R (C) 3E 380 RC 11

الکترودهای قلیایی

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.1DIN 1913EN 499ISO 2560DIN 8529
AMA 1007FE 7016 – H8-E 42 5 B 41 H5-E Y 42 55 Mn B H5
AMA 1177FE 7018 –1–H4-E 42 6 B 42 H 5-E SY 42 76 Mn B
AMA 1177FRE 7018 –1–H4R-E 42 6 B 42 H 5-E SY 42 76 Mn B
AMA 1184FE 7016–1–H8-E 42 6 B 42 H5-E Y 42 67 Mn B H5
AMA 1218FE 7018–H8E 51 54 B 10E 42 3 B 42 H 10E 423 B 42 H 10-
AMA 1230FRE 7018–H4RE 51 54 B 5E 42 4 B 42 H 5E 425 B 42 H 5-
AMA 1235FE 7018–H4E 51 55 B5E 42 5 42 H5E 42 5 B 42 H5E 51 55 B5
AMA 1239FE 7018–H8E 51 54 B 10E 42 3 B42 H10E 42 3 B 42 H 10E 51 54 B 10
AMA 1280ME 7018–H8E 51 54 B H10E -42 3 B 42 H 10E 423 B 42 H 10E 51 54 B H10
AMA 1439FE 7018–H8E 51 54 B 10E 42 3 B42 H10 E 42 3 B 42 H 10-

الکترودها با جایگزینی زیاد

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.1DIN 1913EN 499ISO 2560
AMA 1118KE 7024E 51 22 RR 11 160E 380 RR 53-
AMA 1617KE 7028–HBE 51 54 B (R) 12 160E 38 5 B 73 H10-

الکترودهای سلولزی

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.1DIN 1913EN 499ISO 2560AWS/ASME SFA - 5.5
AMA 1042NP----E 7010–A1
AMA 1047PE 6010E 4343 C4E 35 2 C 21--
AMA 1047PNE 6010E 4343 C4E 35 2 C 21--
AMA 1048P----E 7010-G
AMA 1049P----E 8010-G

الکترودهای سلولزی مخصوص نفت و گاز

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.5
AMA 1048P1E 7010–P1
AMA 1049P1E 8010–P1

الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.4PREN 1600
AMA 1071RE 410-15~E Z 13 1 B 22
AMA 1072DE 410Ni Mo-15~-
AMA 1312J(E 310 - 15 (MOD ~E 25 20 B 42
AMA 1335JBE 2209L-16E 22 9 3 N L R 12
AMA 1337JAE 308 L–15E 19 9L B 42
AMA 1338JBE 316 L–15~-
AMA 1339JAE 309 L–15E 2312 L B 42
AMA 1340JAE 347–15-
AMA 1340JAE 347–15-
AMA 1341JAE 347–16-
AMA 1341JAE 347–16-
AMA 1367MR--
AMA 1460JAE 308 L–16E 19 9L R 12
AMA 1460JBE 308 L–16E 19 9L R 12
AMA 1461JAE 347–16E 19 9 Nb R 12
AMA 1461JBE 318 –16E19 12 3 Nb R 12
AMA 1464CBE 309 Cb–16-
AMA 1464JAE 309 L–16E 23 12 L R 12
AMA 1464JBE 309 MoL–16E 23 12 2 L R 12
AMA 1464JCE 309–16E 23 12 R 12
AMA 1465JE 312–16-
AMA 1468JE 312–16~E 29 9 R 12
AMA 1470JAE 308 L–16E 19 9L R 12
AMA 1470JBE 316 L–16E 19 12 3 L R 12
AMA 1474JB7E 309 L–17~E 23 12 L R 12
AMA 1474MoE 309 MoL–17~E 23 12 2 L R 12
AMA 1507JAE 310–16-
AMA 1508JCE 308 L–17~E 19 9L R 12
AMA 1509JCE 316 L–17~E 19 12 3 L R 12
AMA 1510JC6E 347–17~E 19 9 Nb R 12
AMA 1511JC6E 318–17~E 19 12 3 Nb R 12
AMA 1560JAE 308 H–1 6-
AMA 1660JAE 308–16E 19 9 R 12
AMA 1803J(E 307–15 (mod ~E 18 8 Mn B 42

الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل

نام کالا (آما)DIN 1736MATERIAL NUMBERAWS/ASME SFA -5.11
AMA 1604GEL–NiCr 15 FeMn2.4648E NiCrFe–3~
AMA 1609GEL–NiCr 15 FeNb2.4805E NiCrFe–2~
AMA 1611GEL–NiCr 20 Mo9 Nb2.4621E NiCrMo–3~
AMA 1615G--ENiCrMo–6
AMA 1709GEL–NiCu30Mn-ENiCu–7

الکترودهای فولادهای مقاوم به خزش

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.5AWS/ASME SFA - 5.4DIN 8575EN 1599
AMA 1087R3E 8018-B8–H8E 505-15–H8+E CrMo 9 B 20E CrMo 9B 42 H10
AMA 1181NCE 7016–A1–H8-+E Mo B 20E Mo B 4 2 H5
AMA 1245NE 9018–B3–H8-+E CrMo 2 B 20E CrMo 1 B 32 H 10
AMA 1261NE 7018–A1–H8-+E Mo B 20E Mo B 42 H 10
AMA 1263NE 8018–B2–H8-+E CrMo 1 B 20E CrMo 1 B 42 H 10
AMA 1263NRE 8018–B2–H4R-+E CrMo 1 B 20E CrMo 1 B 42 H 5
AMA 1264NE 8018–B3L-+E CrMo 2 B 20E CrMo 2 B 42 H 10
AMA 1366N2E 8018–B6–H8E 502–15–H8+E CrMo 5 B 20E Z CrMo 5 B 42 H 10
AMA 1379–4VNE 8018–G–H8---
AMA 1410NE 80 16–B2–H8-+E CrMo 1 B 20E CrMo 1 B 42 H 10
AMA 1419NE 80 18–B2L–H8-+E CrMo 1 B 20E CrMo 1 B 42 H 10
AMA 1426NE 90 18– B3L–H8-+E CrMo 2 B 20E CrMo 2 B 42 H 10
AMA 1426NE 90 18– B3L–H8-+E CrMo 2 B 20E CrMo 2 B 42 H 10
AMA 1429NE 70 18–B2L–H8-+E CrMo 1 B 20E CrMo 1 B 42 H 10

الکترودهای فولادی ساختمانی دانه ریز

نام کالا (آما)EN 499DIN 8529AWS/ASME SFA - 5.5
AMA 1024NE 89 4 Mn 2 Ni 1 Cr Mo B 42 H5E–Y–7955 Mn 2 Ni 1 CrMo B H5E 12018–G–H4
AMA 1188N--E 8018–G–H4
AMA 1282NE 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5E Y 5076 Mn 1 Ni B H5E 8018–G–H4
AMA 1284NE 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5E Y 5076 Mn 1 Ni B H5E 8018–G–H4
AMA 1285NE 55 3 MnMo B 4 2 H5E Y 5554 MnMo B H5E 9018–D1–H4 E 9018–G–H4
AMA 1286N--E 9018–D1–H4
AMA 1292NE 69 6 Mn2 NiCrMo B 4 2 H5E Y 6975 Mn 2 NiCrMo B H5E 10018–G–H4
AMA 1301NE 38 5 Z B 42E Y 38 65 1 Ni Cu BE 7018–G
AMA 1385NCE 55 6 Mn 1 NiMo B 4 2 H5E SY 55 76 Mn 1 Ni Mo B H5E 9018–G–H4
AMA 1398NE 46 61 Ni B 42 H5E SY 42 761 Ni B H5E 7018–G–H4
AMA 1414N-E Y 4297 3 Ni B H5E 7018–C2L–H4
AMA 1415NE 55 6 Mn1NiMo B T 4 2 H5ESY 55 76 Mn 1 NiMo B H5E 9016–G–H4
AMA 1416N--E 8018–W
AMA 1417N--E 8018–G
AMA 1418N-E Y 4687 3Ni B H5E 8018–C2–H4
AMA 1420NE 46 62 Ni B 42 H5E SY 42 87 2 Ni B H5E 8018–C1–H4
AMA 1422NE 46 5 1 Ni B 42 H5E SY 4676 1 Ni B H5E 8018–C3–H4
AMA 1424NE 46 5 1 Ni B 42 H5E Y 4276 1 Ni B H5E 7018–C3L–H4
AMA 1428NC--E 9018 M-H4
AMA 1432NE 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5E Y 69 75 Mn 2 NiCrMo B H5E 11018–M–H4
AMA 1433NAE 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5E Y 6955 Mn2Ni1CrMo B H5E 12018 M–H4
AMA 1437BE 46 6 1Ni B 42 H5E SY 42 761Ni BE 7016–G–H8
AMA 1438N--E 8016–G–H4
AMA 1440N--E 8016–C1
AMA 1441N--E 8016–C2
AMA 1442NE 8016–C3
AMA 1443NE 8016–C4

الکترودهای مخصوص چدن

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.15
AMA 1012GEST
AMA 1094MoE NiCu-B
AMA 1094NiE Ni-Cl
AMA 1094NiFeE NiFe-Cl

الکترودهای روکشی سخت

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.13DIN 8555
AMA 1105VE Fe 6E 4–UM–60–65-S
AMA 1600VE 6–UM–60
AMA 1602VE 10–UM–60R
AMA 1621V3E 10 –UM–60 R
AMA 1622VE1–UM–400
AMA 1623VE6–UM–60
AMA 1632VE1–UM–300
AMA 1633VE1–UM–400–GP
AMA 1639VE6–UM–55-GP
AMA 1760VE 7–UM–200KP

الکترودهای آلومینیوم و برنز

نام کالا (آما)AWS/ASME SFA - 5.3DIN 1732DIN 1733
AMA 1075AE110EL–Al 99.5
AMA 1075SPE–4043 EL–AlSi 5
AMA 1328GE Cu Sn-CS - Cu Sn 7

الکترود برش و شیارزنی

نام کالا (آما)
AMA 1006Y